side-area-logo

TERASOVÁ PRKNA TOP

NÁVOD K MONTÁŽI
Důležité informace o produktu
 • Výrobky z WPC nejsou konstrukčním materiálem, nelze je tedy použít jako
  materiál pro nosnou konstrukci, např. pro balkóny, vyvýšené terasy a poklopy.
  Pro tyto případy je nutné zhotovit pod terasu z WPC nosnou konstrukci
  z jiného materiálu. Zábradlí, pergoly, zastřešení bazénů a podobné prvky
  nelze kotvit pouze do terasových prken nebo WPC nosičů.
 • Terasová prkna WoodPlastic® skladujte před instalací na suché a rovné
  ploše tak, aby byla lícová (broušená) pochozí strana prkna chráněna před
  slunečním zářením a nedošlo k nerovnoměrnému vyzrávání barvy.
 • Povrch terasových prken WoodPlastic® neošetřujte mořidly, barvami, laky,
  vosky, oleji ani dalšími podobnými přípravky, pokud nejsou doporučeny
  výrobcem na WPC materiály. Vyhněte se použití rozpouštědel a ředidel!
 • Produkty WoodPlastic® jsou určeny především pro venkovní použití.
  Působení slunečního UV záření a deště usnadňuje jejich údržbu, proto jejich
  užití v interiéru konzultujte s prodejcem.
 • Při změnách teploty dochází u terasových prken, nosičů a lišt WoodPlastic®
  k objemovým změnám (natahování a smršťování). Dodržujte proto
  předepsané dilatační mezery.
 • Jedná se o přírodní produkt, u kterého může docházet k drobným
  barevným odchylkám a stínům, které navozují přírodní vzhled dřeva, ale
  nijak nesnižují kvalitu výrobku a jeho životnost. Doporučujeme při pokládce
  zkontrolovat barevnost prken a případně prkna na terase promíchat a tím
  zdůraznit přirozený charakter terasy. Doporučujeme objednat prkna na celou
  terasu najednou.
 • Při práci s materiálem WPC můžete využívat stejné nástroje jako při
  práci s tvrdým dřevem. Na montáž terasy z WPC budete potřebovat ruční
  kotoučovou (pokosovou) pilu (doporučujeme kotouč se zuby z tvrdokovu),
  vrtačku s vrtáky a záhlubník, aku šroubovák s bity, svinovací metr, vodováhu,
  tužku, gumovou paličku, úhelník, ochranné brýle.

top_spotreba

1. Příprava podloží
 • Terasová prkna TOP vytvářejí terasu s překrytými ventilačními spárami
  mezi prkny, které zamezují propadání drobných předmětů pod terasu, ale
  také znesnadňují odvětrání, proto je třeba připravit podloží tak, aby v žádném
  jeho místě nestála voda. V případě stěrkového podkladu je potřeba, aby bylo
  řádně odvodněno drenáží.
 • Vzduchová mezera mezi spodní stranou prkna TOP a podkladem musí být
  minimálně 50 mm v celé ploše terasy z důvodu dostatečného odvětrávání
  vlhkosti.
 •  Doporučené typy podkladového povrchu: dostatečně spádovaná betonová
  deska, zhutněné štěrkopískové lože nejlépe s betonovými podpěrami (např.
  obrubníky), spádovaná hydroizolace (konzultujte s dodavatelem izolace),
  kovové nebo dřevěné nosné konstrukce.
 • Při zapouštění terasy do okolního terénu nepřihrnujte zeminu až k terase,
  umožněte dostatečný přístup vzduchu k bokům terasy.
 • Podloží by mělo být dostatečně stabilní, aby se časem nezačalo propadat.

top_obr1

2. Instalace nosičů WoodPlastic®
 • Nosiče WoodPlastic® 50 x 50mm se volně pokládají na podloží DRÁŽKOU
  (vybráním) DOLŮ, není třeba je kotvit nebo zapouštět do betonu.
 • Pro terasová prkna WoodPlastic® řady TOP není vhodné použití nízkého
  nosiče WoodPlastic® 50 x 30 mm především z důvodu nedostatečného
  odvětrání spodní části terasy a nedodržení minimální výšky mezi podložím
  a spodní stranou prkna 50 mm.
 • Maximální vzdálenost (mezera) mezi nosiči (A), viz Obr. 1 a 2, je uvedena
  v tabulce č. 1. Při kombinaci více profilů na terase se použije nejmenší platná
  hodnota. Nepřekračujte uvedené hodnoty, v opačném případě nebude
  uznána případná reklamace.
 • U větší nebo tvarově složitější terasy si před zahájením pokládky připravte
  kladečský plán, kde je vyznačena skladba a délky jednotlivých prken a nosičů.
  Každý segment terasového prkna (i krátké kusy) by měl být podložen alespoň
  třemi nosiči.
 • Pokud jsou prkna použita na lávku nebo chodníky, měla by být pokud
  možno položena kolmo na směr pohybu osob a nosiče tím pádem rovnoběžně
  s tímto směrem. To platí především pro komerční prostory.
 • Mezi na sebe navazujícími nosiči ponechávejte dilatační mezeru min. 10
  mm, mezi koncem nosiče a zdí či jinou pevnou překážkou dilatační mezeru (C)
  min. 10 mm. (viz Obr. 2 a Tab. 2)
 • Pro případné vyrovnání výškových rozdílů pod nosiči využijte vyrovnávací
  podložky nebo rektifikační terče.
 • Nepodložená část nosiče 50 x 50 mm WoodPlastic® může měřit max. 300
  mm. Přesahy bez podpěry mohou být max. 50 mm.
 • Pokud možno, zařezávejte nosiče na požadovanou délku až před položením
  poslední řady prken.

top_obr2

top_obr2-tab1

3. Pokládka a kotvení terasových prken
 • Směr pokládky prken TOP je jednoznačný. Vzhledem k asymetrickému
  tvaru boků, lze terasová prkna TOP pokládat pouze jedním směrem tak, aby
  vznikla překrytá ventilační spára.
  Upozornění – klip lze přišroubovat k nosiči pouze na jedné straně prkna,
  druhá strana klip téměř zakrývá a znemožňuje dotažení vrutu.
 • Každé křížení prkna a nosiče musí být zajištěno klipy nebo vruty.
 • Přesah prkna bez podpěry je do 50 mm.
 • Nerezové klipy nepřizpůsobujte ani neupravujte.
 • Nepoužívejte klipy od jiných dodavatelů.
 • Klip START je určen ke kotvení krajních prken. Připevňuje se jím první
  a poslední terasové prkno. Doporučujeme zapustit START klip do nosiče
  tak, aby nenadzvedával okraj prkna. Pokud to stavební situace neumožňuje,
  může být poslední terasové prkno (např. u zdi) přichyceno k nosiči vrutem.
 • Standardní klip pro TOP slouží pro uchycení terasových prken uvnitř terasy.
  Klip se vsune do boční drážky prkna a pomocí vrutu se přichytí k nosiči. Po
  uchycení vrutu se na klip nasune další prkno. Klip vytváří mezi prkny cca 3 mm
  širokou dilatační spáru, viz obr. 3. V případě potřeby lze doklepnout prkno
  do klipu gumovou palicí. Kontrolujte rovnoměrnost spáry v celé délce prkna.

top_obr3

top_obr2-tab2

• Místo pro vrut je nutné u klipu START vždy předvrtat, v případě klipu
STANDARD předvrtání doporučujeme. K vrutům 3,5 mm použijte vrták
o průměru 2 mm.
• Nerezové vruty dotahujte s citem – nezapomeňte si nastavit správný
krouticí moment.
• V případě použití WoodPlastic® nosiče 50×50 mm se s klipy dodávají nerez
vruty 3,5 x 35 mm.

top_obr4top_obr5

 • K napojování terasových prken na délku použijte 2 klipy TOP s 2 rovnoběžně
  položenými nosiči, viz Obr. 5. Vzdálenost rovnoběžných nosičů je 10 až 50mm.
 • Mezi na sebe navazujícími prkny ponechávejte dilatační mezeru B,
  viz Tab. 2 a Obr. 5.
5. Dokončení montáže
 • Přesahy prken doporučujeme zařezávat až po dokončení pokládky všech
  prken a pokud možno za rovnoměrné povrchové teploty terasy z důvodu
  teplotní roztažnosti materiálu WPC.
 • Pro zakrytí nosné konstrukce lze okraje terasy obložit zakončovacími
  lištami.
 • Bok prkna tvořící překrytou spáru lze odříznout pomocí kotoučové
  pily s příložníkem.
 • Použijte nerezové vruty, např. o velikosti 4 x 60 mm.
 • Lišty se chytají vrutem do středu terasového prkna cca 10 mm od
  vrchní hrany.
 • Místo pro vrut se musí předvrtat na celou délku vrutu (např. při
  použití vrutu 4 x 60 mm k lištám vrtákem o průměru 3 mm).
 • Lištu přišroubujte každých 400 mm, při větším zatížení nebo u
  ohýbaných lišt vzdálenost zkraťte.
 • Pro přesné přiložení lišty k prknu a nosiči vyberte v liště místo pro
  zapuštění START klipu.
 • V případě potřeby lze zakončovací lišty po zahřátí tvarovat.lišty po zahřátí tvarovat.
Call Now Button